EEA Grants – Fundusze Norweskie – Nabór wniosków dla województwa podkarpackiego – Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Home  >>  Finasowanie / Dotacje  >>  EEA Grants – Fundusze Norweskie – Nabór wniosków dla województwa podkarpackiego – Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

EEA Grants – Fundusze Norweskie – Nabór wniosków dla województwa podkarpackiego – Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Ogłoszono nabór wniosków związanych z oszczędnością energii oraz promowaniem odnawialnych źródeł  energii z funduszy norweskich tak zwane EEA Grants.

O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z ust. 1.2 Aneksu nr II do umowy w sprawie programu:

 • podmioty publiczne;
 • podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.”

Jeżeli Twoja placówka spełnia warunki uczestnictwa w programie i jest zlokalizowana w województwie podkarpackim to zapraszamy do współpracy.

“Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

 1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
 2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

 • urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);
 • urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
 • układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
 • rekuperatory ciepła;
 • pompy ciepła;
 • kolektory słoneczne;
 • małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
 • urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
 • urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermiczną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).”

źródło: EEA Grants

Comments are closed.